Zamów tłumaczenie

Zobacz cennik

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po zatwierdzeniu wpisanych danych otrzymacie Państwo dokument „Zlecenie tłumaczenia pisemnego / ustnego”. Prosimy je wydrukować, podpisać i przesłać skan na nasz adres mailowy.

Zobowiązuję się dokonać płatności za wykonanie w/w zlecenia wg stawki i warunków zawartych w Ogólnych warunkach świadczenia usług tłumaczeniowych, które stanowią integralną część niniejszego zamówienia.
Jestem stałym klientem i decyduję się na wysłanie zlecenia tłumaczenia drogą elektroniczną.

Osoby zainteresowane wypełnieniem "Zlecenia tłumaczenia" w późniejszym terminie mogą pobrać wersję do późniejszego wydrukowania. tekst do tłumaczenia można przesłać pocztą elektroniczną na adres biuro@b2b-services.pl.

Ogólne warunki świadczenia usług tłumaczeniowych

B2B services (dalej „B2B Services”) przyjmując do wykonania zlecenie na tłumaczenie pisemne lub ustne podejmuje się wykonać zlecenie zgodnie z podanymi niżej warunkami za wynagrodzenie określone w sposób przewidziany w niniejszych "Ogólnych Warunkach". W kwestiach nie uregulowanych poniżej mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. B2B services i Klient mogą również zawrzeć umowę pisemną odmiennie kształtującą wzajemne zobowiązania. B2B services nie przyjmuje odpowiedzialności wykraczającej poza zobowiązania wynikające z niniejszych "Ogólnych Warunków", ewentualnych umów pisemnych i Kodeksu cywilnego.

 1. Warunki świadczenia usług

  1. Przyjęcie zlecenia

   B2B services dołoży wszelkich starań, aby wykonać tłumaczenia w terminie dogodnym dla Klienta. Zlecenie będzie uważane za przyjęte w momencie pisemnego lub ustnego potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez konsultanta B2B services. Termin wykonania zlecenia zostanie ustalony po przyjęciu zlecenia i tekstu do tłumaczenia.

  2. Termin wykonania zlecenia

   W przypadku tłumaczeń pisemnych B2B services standardowo podejmuje się wykonać tłumaczenie w terminie zwykłym w tempie 5 stron dziennie (wg definicji w części "Stawki") na pełny dzień roboczy (poniedziałek-piątek oprócz dni ustawowo wolnych od pracy). Odpowiednio termin przyspieszony obejmuje od 10 stron dziennie tłumaczenia, licząc od dnia następującego po dniu przyjęcia zlecenia przez B2B Services. W przypadku tłumaczeń ustnych konsekutywnych i symultanicznych tłumacze standardowo podejmują się tłumaczyć konsekutywnie do 8 godzin dziennie. Tłumaczenie przez ponad 8 godzin dziennie wymaga indywidualnej zgody tłumacza.
  3. Odstąpienie od złożonego zlecenia

   W przypadku odstąpienia od pisemnie złożonego zlecenia, Klient zobowiązuje się do zapłaty 100% wartości zleconego i wykonanego tłumaczenia pisemnego, 50% wartości zleconego tłumaczenia ustnego konsekutywnego lub symultanicznego, oraz 50% przewidywanej wartości zleconego tłumaczenia pisemnego, które nie zostało wykonane przez B2B services.
  4. Forma wykonania zlecenia (tłumaczenia pisemne)

   Tekst wykonanego tłumaczenia zostanie przekazany Klientowi w formie wydruku komputerowego lub zapisu elektronicznego (na dyskietce, CD lub w postaci transferu danych) albo w obu tych formach jednocześnie, w zależności od życzenia Klienta. B2B services dołoży starań, aby spełnić życzenia Klienta co do formatowania tekstu. Odtworzenie lub stworzenie elementów nietekstowych, takich jak wykresy, znaki graficzne, specjalne kroje i stopnie pisma, symbole i znaki spoza alfabetu polskiego i angielskiego itp. będą przedmiotem indywidualnych ustaleń Klienta i B2B services.
  5. Jakość tłumaczenia

   B2B services dołoży wszelkich starań, aby tekst tłumaczenia oddawał jak najwierniej tekst oryginalny. B2B services przyjmuje materialną odpowiedzialność za skutki wynikające z możliwych w tekście tłumaczenia błędów tylko do wartości poszczególnego zlecenia. Jakość tekstu tłumaczenia pozostaje w ścisłej zależności od tekstu oryginału. Niekonsekwencje, błędy, nieczytelne fragmenty, niejasności i niespójności w tekście oryginalnym mogą negatywnie wpływać na tekst tłumaczenia. B2B services nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za usterki tekstu tłumaczenia wynikające z usterek tekstu oryginalnego.
  6. Poufność

   B2B services zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim informacji zawartych w tłumaczonych tekstach ani w tłumaczonych rozmowach, o ile takie informacje nie są rozpowszechniane w sposób publiczny lub publicznie dostępne.
  7. Prawa autorskie

   Z zastrzeżeniem warunku zawartego w następnym zdaniu, z chwilą uregulowania przez Klienta należności za tłumaczenie prawa majątkowe do tego tłumaczenia przechodzą na Klienta. W przypadku tłumaczeń publikowanych w wydawnictwach rozpowszechnianych odpłatnie B2B services zastrzega sobie prawo negocjowania dodatkowej zapłaty za każdy egzemplarz publikacji.
 2. Stawki

  1. Sposób obliczania ilości tłumaczenia

   Tłumaczenia pisemne Jednostką obliczeniową objętości tekstu pisanego jest jedno słowo liczone przez edytora tekstu MS WORD.
   Tłumaczenia ustne W przypadku tłumaczeń ustnych oblicza się czas pracy tłumacza.
   Tłumaczenia miejscowe Tłumaczenia wykonywane we Wrocławiu oraz tłumaczenia poza Wrocławiem, które nie spełniają określonych niżej warunków tłumaczenia zamiejscowego, stanowią tłumaczenia miejscowe. Czas pracy tłumacza wykonującego tłumaczenia miejscowe oblicza się w godzinach od chwili zgłoszenia się tłumacza o umówionej porze w umówionym miejscu we Wrocławiu lub od chwili planowego wyjazdu z Wrocławia do chwili zwolnienia tłumacza z pracy we Wrocławiu lub do chwili faktycznego przyjazdu do Wrocławia. Czas pracy zaokrągla się do najbliższej 1/2 godziny, a minimalny czas pracy wynosi 4 godziny.
   Tłumaczenia zamiejscowe Tłumaczenia wykonywane poza Wrocławiem i związane z co najmniej jednym noclegiem tłumacza poza Wrocławiem stanowią tłumaczenia zamiejscowe. Czas pracy tłumacza wykonującego tłumaczenia zamiejscowe oblicza się w dobach kalendarzowych nieobecności tłumacza we Wrocławiu. Jeżeli sumaryczny czas tłumaczenia w ciągu którejkolwiek doby kalendarzowej zaangażowania tłumacza przekroczy osiem godzin, liczy się ponadto nadwyżkę ponad osiem godzin jako tzw. godziny dodatkowe. Liczbę godzin dodatkowych zaokrągla się do najbliższej 1/2 godziny.
  2. Stawki za wykonane tłumaczenie — zasady ogólne

   Stawki podstawowe za tłumaczenia są określone w cenniku, który stanowi integralną część "Warunków Ogólnych Świadczenia Usług Tłumaczeniowych" i są dostępne na stronie internetowej www.b2b-services.pl. Stawka za tłumaczenia w terminie przyspieszonym wynosi 150% odpowiedniej stawki za tłumaczenie w terminie zwykłym. Stawka za tłumaczenie w trybie ekspresowym wynosi 200% odpowiedniej stawki za tłumaczenie w terminie zwykłym. Stawka za tłumaczenia ustne w godzinach nocnych (20:00 — 8:00) i w dni wolne od pracy wynosi 150% zwykłej stawki za tłumaczenia ustne. Stawka dzienna za tłumaczenia zamiejscowe stanowi równowartość 8 stawek godzinowych.
  3. Świadczenia dodatkowe

   W przypadku tłumaczeń zamiejscowych Klient pokrywa koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia tłumacza. W przypadku wyjazdów zagranicznych Klient zobowiązany jest pokryć koszt ubezpieczenia tłumacza i 25% diet wynikających z przepisów o służbowych podróżach zagranicznych. Jeśli Klient nie zapewnia całodziennego wyżywienia, tłumaczowi przysługuje ekwiwalent w wysokości określonej wyżej wymienionymi przepisami.